Vremea in Bucuresti
Luni
Temp: °C / max:
Temp. min: °C
Curs valutar
$ 4.15
4.74
£ 5.40
detalii suplimentare...
email
parola
Intrati in contul dvs. sau creati un cont business.

Alternativa Step by Step, de 20 de ani in Romania.

Alternativa Step by Step – de 20 de ani în România.

Puterea metodei.

 

-       Alternativa educaționalã Step by Step, de 20 de ani este la dispoziția copiilor din România.

-       Peste 250.000 copii au învãþat de-a lungul timpului în acest sistem în România.  Acum, în 2012, peste 30.000 copii învaþã folosind alternativa educaționalã Step by Step.

-       Alternativa educaționalã Step by Step  funcþioneazã în peste 26 de þãri, de peste 30 de ani.

 

Step by Step este o alternativã educaționalã care se adreseazã copiilor de la naºtere pânã la adolescenþã, bazatã pe date ºtiinþifice privind dezvoltarea copilului.

Alternativa educaționalã a fost adusã în România acum 20 de ani de Fundația Soros România și preluatã în 1998 de organizaþia neguvernamentalã Centrul Step by Step pentru Educaþie ºi Dezvoltare Profesionalã (CEDP).

“În toþi aceºti ani, peste 250.000 copii au fost cuprinºi în învãþãmântul preprimar ºi primar, în clase Step by Step. În 2012 avem aproximativ 30.000 copii din 40 judeþe, în 690 grupe de grãdiniþã ºi 649 clase de învãþãmânt primar.” spune Carmen Licã, director executiv.

 

Despre Step by Step

Alternativa educaționalã Step by Step funcþioneazã în România în baza unui parteneriat dintre CEDP ºi Ministerul Educaþiei, conform cãruia Ministerul asigurã spaþiul de învãþãmânt ºi salariile personalului didactic, iar CEDP formeazã cadrele didactice ºi asigurã asistenþa tehnicã. Programa ºcolarã pentru clasele I-IV este aceeaºi cu cea din învãþãmântul tradiþional, diferenþa constã în metoda de predare ce derivã din principiile Step by Step.

Alternativã educaþionalã Step by Step implementeazã metode de predare centrate pe copil ºi încurajeazã implicarea familiei ºi a comunitãþii în învãþãmântul preºcolar ºi ºcolar.

În alternativa educaționalã Step by Step, copiii sunt încurajaþi sã facã alegeri, sã îºi asume responsabilitatea pentru deciziile lor, sã îºi exprime ideile în mod creativ, sã se ajute reciproc, sã îºi dezvolte abilitãþile de gândire criticã ºi sã gândeascã liber. Copiii educaþi în spiritul Step by Step reuºesc sã defineascã ºi sã rezolve singuri problemele cu care se confruntã, sã comunice uºor cu cei din jur, sã înþeleagã ºi sã negocieze.

 

Principiile Step by Step

  1. Educaþia este individualizatã.

Cercetãrile contemporane privind dezvoltarea ne spun cã persoane diferite se dezvoltã în ritmuri diferite ºi cã existã perioade critice individualizate de dezvoltare. Performanþa copilului trebuie aºadar comparatã doar cu abilitãþile lui anterioare, nu cu un standard extern. 

  1. Încurajãm colaborarea, nu competiþia.

Pânã la 12 – 14 ani, funcþiile de cunoaºtere ºi procesele emoþionale ale copiilor nu sunt complet dezvoltate. Motivarea pozitivã ºi învãþarea colaborãrii ajutã la maturizarea acestor funcþii. O derivatã a acestui principiu este cã în alternativa educaționalã Step by Step nu se pun note. Mapa cu lucrãri a fiecarui copil – cuprinzând lucrãri datate ºi comentate - devine oglinda progresului acestuia faþã de el însuºi. Învãþãtorii au un caiet de evaluare în care descriu o datã la câteva zile progresele obþinute de copii.

  1. Învãþãrea este organizatã pe Centre de activitate.

Organizarea clasei Step by Step este un element esenþial în individualizarea educaþiei. Aici, copiii învaþã în Centre de activitate. Acestea sunt zone delimitate ale clasei, dotate cu material didactic specific unei activitãþi, în care un numar mic de copii se confruntã, individual sau în grup, cu sarcini adecvate nivelului lor de dezvoltare. O clasã conþine obligatoriu: un Centru de citire, un Centru de scriere, un Centru de ºtiinþã, un Centru de matematicã, un Centru de artã ºi un Centru de construcþii. 

Ce aduce aceastã organizare? În primul rând, educatorul nu mai stã faþã în faþã cu copilul - poziþie de confruntare, inegalã, ci umãr la umãr - poziþie de colaborare, egalã. În plus, în Centrele de activitate se realizeazã colaborarea ºi comunicarea cu colegii în realizarea unor sarcini comune, sãmânþa lucrului în proiecte colective de mai târziu.

Existã aici un “Scaun al Autorului”, locul din care fiecare copil îºi expune ideile proprii în faþa celorlalþi colegi, în diferite momente ale zilei de activitate. Aceastã posturã îl face pe copil responsabil în faþa celorlalþi copii, dar îi acordã fiecãruia, la momentul respectiv, atenþia ºi respectul cuvenite.

Într-o clasã Step by Step nu existã bãnci rigide, ci mese mobile cu scãunele de jur împrejur. Clasele sunt mochetate pentru ca anumite activitãþi sã se desfãºoare cu copiii aºezaþi pe podea (ceea ce place copiilor).  

  1. Participarea pãrinþilor la educaþia copilului.

Step by Step considerã pãrinþii ca primii învãþãtori ai copilului, parte din procesul de învãþãmânt. Pãrinþii sunt invitaþi sã participe efectiv la clasã, la procesul de educaþie, bineînþeles sub auspiciile unei colaborãri cu învãþãtorul. Prezenþa unui pãrinte în clasã este un fapt firesc, nici festiv, nici perturbator.

  1. Doi învãþãtori la clasã, 8 ore de ºcoalã, dar fãrã teme pentru acasã.

Programul este conceput pentru a facilita învãþarea de cãtre copii, în ritmul fiecãruia. La mijlocul zilei, copiii iau masa de prânz. Copiii din clasele Step by Step mãrturisesc cã le place la ºcoalã, nu sunt obosiþi sau plictisiþi dupã 8 ore în ºcoalã. Ambianþa ºi  metoda îi motiveazã.

 

Grãdiniþa Bambi Step by Step

Din 2000, CEDP a înfiinþat prima grãdiniþã particularã care aplicã metodologia alternativã Step by Step, un centru model de bune practici în ceea ce priveºte educaþia timpurie, Grãdiniþa Bambi Step by Step. www.bambistepbystep.ro         

 

ªcoala Step by Step

În 2012, CEDP a înfiinþat prima ºcoalã particularã care aplicã metodologia alternativã  Step by Step.

 -

Persoane de contact:

Carmen Tudor, PR Executive Deci se poate, 0729 981 917, carmen@decisepoate.ro

Roxana Avram, PR Manager CEDP, 0744 360 004, roxana.avram@stepbystep.ro

 

Centrul pentru Educaþie ºi Dezvoltare Profesionalã  (CEDP) este o organizaþie neguvernamentalã  care dezvoltã programe în domeniul educaþiei.

Din 1994, CEDP este cunoscut ca promotor al Alternativei Educaþionale Step by Step, alternativã care se aplicã în 40 de judeþe din România, în creºe, grãdiniþe ºi clase din învãþãmântul primar. www.stepbystep.ro    

Din 2000, CEDP a înfiinþat prima grãdiniþã particularã care aplicã metodologia alternativã Step by Step, un centru model de bune practici în ceea ce priveºte educaþia timpurie, Grãdiniþa Bambi.  www.bambistepbystep.ro         

Din 2005, ca o continuare a eforturilor de promovare a conceptului de educaþie timpurie, CEDP completeaza spaþiul educaþional cu primul târg de carte pentru copii, Minilibri – spectacolul cãrþii pentru copii. www.minilibri.ro  

Din 2007, CEDP promoveazã cel mai  inovativ program de educaþie timpurie, FasTracKids.  www.ftk.ro

 

În 2012, CEDP a înfiinþat prima ºcoalã particularã care aplicã metodologia alternativã  Step by Step. www.scoalastepbystep.ro

 

cinema

filme, concurs, program, premiere

Spectacole

teatru, opera, opereta, ateneu

sport

fotbal, handbal, basketball, ciclism

Cluburi

petreceri, dj, shots, seri tematice